NÁVOD AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY
PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do dvoch týždňov od jej uzavretia bez udania dôvodov a to písomnou formou (napr. listom, faxom, emailom, atď), alebo - ak sa Kupujúci rozhodnete odstúpiť pred uplynutím lehoty - vrátením tovaru. Obdobie začína plynúť prijatím oznámenia v písomnej forme, ale nie skôr ako prevzatím tovaru zo strany príjemcu, a nie skôr ako je splnená povinnosť informovať podľa § 312c čl. 2 Občianskeho zákonníka (OZ) v spojení s § 1, čl. 1, 2 a 4 OZ-InfoV, ako aj povinnosti v súlade s § 312e čl. 1 odsek 1 OZ v spojení s § 3 OZ-InfoV. Na zrušenie zmluvy je dostatočné zaslanie písomného odvolania, resp. tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť zaslané na

4TRONYX Entertainment GmbH,
Robert-Koch-Str. 50,
D-55129 MainzNÁSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V prípade právoplatného odstúpenia je nutné vzájomne si vrátiť všetky prijaté plnenia oboch strán (aj napríklad úroky). V prípade, že Kupujúci nevráti plnenie, alebo ho vráti len čiastočne alebo v zhoršenom stave, je povinný zaplatiť primeranú náhradu. Toto neplatí pri produktoch, ktorých stav sa zhoršil výlučne v súvislosti s ich predajom – napríklad v maloobchode pri manipulácii. Okrem toho sa môže vyhnúť nutnosti platiť odškodnenie, ak produkt nepoužije a zdrží sa akejkoľvek manipulácie, ktorá by ho mohla poškodiť alebo znehodnotiť. Balík musí byť vrátený na naše riziko. Všetky náklady spojené s vrátením hradí Kupujúci v prípade, že dodaný tovar objednal a cena vráteného tovaru nepresiahne sumu 40,00 €, alebo ak Kupujúci v termíne Odstúpenia od zmluvy nedodržal dohodnuté zmluvné Podmienky alebo neuhradil vyššiu dohodnutú sumu za tovar. V opačnom prípade hradí prepravu 4TRONYX. Neskladné produkty, budú vyzdvihnuté u Kupujúceho po predchádzajúcej dohode. Všetky pohľadávky na vrátenie platieb musia byť vyrovnané do 30 dní. Obdobie začína pre Kupujúceho plynúť dňom odoslania Odstúpenia od zmluvy alebo vrátenia tovaru, pre 4TRONYX dňom prijatia Odstúpenia od zmluvy alebo tovaru


OSOBITNÁ POZNÁMKA:
Odvolanie nie je možné uplatniť na personalizované motívy fólií, ktoré boli vytvorené ako „Vlastný motív“ v sekcii YOUNiiK®-dizajnér a vyrobené podľa požiadaviek Kupujúceho, resp. presne podľa požiadaviek Kupujúceho narezané a preto sú už pre 4TRONYX ďalej nepredajné.